Formularz zlecenia serwisowego

Wypełnij formularz

Dane urządzenia

Osoba kontaktowa

Dane do faktury

(wielkość liter nie ma znaczenia)

(*) Pola wymagane

 

Wybierz typ zgrzewarki


Seria

Wersja

Moc


nie wybrano


Pomoc

Formularz służy do zgłaszania zgrzewarek elektrooporowych produkcji LABTRONIK do:
 • Przeglądów i kalibracji
 • Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • Reklamacji
Po pozytywnej weryfikacji przez nas danych z formularza otrzymasz na swój adres email potwierdzenie przyjęcia zlecenia serwisowego, wraz z informacją o przekazaniu do firmy kurierskiej zlecenia odbioru przesyłki spod wskazanego adresu, we wskazanym przez Ciebie terminie.

Koszty przesyłki:

 • W przypadku zgłoszenia i uznania naprawy gwarancyjnej koszty dostarczenia do serwisu ponosi LABTRONIK, natomiast koszty odesłania pokrywa Zgłaszający.
 • Koszty przesyłki poza naprawą gwarancyjną w całosci pokrywa Zgłaszający.
 • Koszty przesyłki doliczane są do faktury VAT.
Płatność:

Za wyjątkiem firm mających u nas stałą płatność przelewem, urządzenia z serwisu wysyłamy za pobraniem (pobranie nie jest dodatkowo płatne).
Typ zgrzewarki elektrooporowej zaczyna się od liter 'ZK... lub ZT...' i można go odczytać na pokrywie czołowej.
Typ zgrzewarki umieszczony jest również na tabliczne znamionowej znajdującej się na tej samej pokrywie lub na metalowej skrzynce ochronnej zgrzewarki.
Dodatkowo, zgrzewarki z serii ECO,PRO,oraz 6000 wyswietlają swój typ na ekranie po włączeniu zasilania.
Numer seryjny zgrzewarki elektrooporowej znajduje się na tabliczne znamionowej znajdującej się na pokrywie czołowej lub na metalowej skrzynce ochronnej zgrzewarki.
Dodatkowo, zgrzewarki z serii ECO oraz PRO wyswietlają swój typ i numer seryjny na ekranie po włączeniu zasilania.
Nie odbieramy przesyłek paletowych. W przypadku wysłania przesyłki na palecie, doliczana jest dodatkowa opłata 80zł netto za ręczne sortowanie.

Waga przesyłki nie może być większa niż 30 kg. Zalecamy wysyłkę w opakowaniu kartonowym z wypełnieniem (tektura lub papier).
W przypadku wysłania przesyłki o wadze powyżej 30kg,bez opakowania kartonowego lub w samym streczu, doliczana jest dodatkowa opłata 80zł netto .

Uwaga: W przypadku wysyłki zgrzewarki ZT6000 której standardowa waga z kablem grzewczym wynosi 29kg, zalecamy wysyłkę w opakowaniu kartonowym w którym została zakupiona (lub podobym), tak aby całkowita waga przesyłki nie przekraczała 30kg.Przesyłkę należy oznaczyć naklejkami Ostrożnie szkło oraz Góra. Kurier powinien posiadać obydwie naklejki, należy dopilnować aby zostały one przez niego naklejone.

UWAGA: Za uszkodzenie przesyłki bez prawidłowego jej zabezpieczenia i oznakowania odpowiada nadawca!


Regulamin

REGULAMIN ePlatformy LABTRONIK

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego, a w szczególności: składania zleceń serwisowych zgrzewarek elektrooporowych, a także prawa i obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i użytkowników serwisu.

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Firma Zakład Elektroniki Cyfrowej LABTRONIK z siedzibą na ul.Przemysłowa 13/3U w Kakowie (NIP 679-259-25-67) zwana dalej Labtronik, świadczy usługi serwisowe zgrzewarek elektrooporowych zwane dalej Usługą Serwisową.
 2. Labtronik w ramach Usługi Serwisowej nieodpłatnie udostępnia serwis internetowy zwany dalej ePlatformą, ułatwiąjącą zgłaszanie urządzeń do przeglądów i napraw po-/gwarancyjnych.
 3. Użytkownikiem ePlatformy może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 2.
Usługa nieodpłatna

 1. Labtronik w ramach ePlatformy nieodpłatnie udostępnia Użytkownikowi możliwość zarządzania przeglądami oraz serwisem zgrzewarek elektrooporowych swojej produkcji lub innych urządzeń dostępnych na liście wyboru urządzenia. Aby korzystać z serwisu należy się zarejestrować a następnie zweryfikować swój adres email linkiem aktywacyjnym.
 2. Labtronik udostępnia również formularz zlecenia serwisowego, umożliwiający wysłkę urządzenia do serwisu na koszt Labtronik (refakturowany później na Użytkownika) bez konieczności dokonania rejestracji(utworzenia konta) Użytkownika.
 3. Labtronik nie gwarantuje bezawaryjności działania systemu, w szczególności nie odpowiada za przerwy techniczne dostawcy infrastruktury teleinformatycznej.
 4. Labtronik zastrzega sobie prawo do modyfikacji i ulepszeń które mogą zmieniać sposób funkcjonowania ePlatformy w tym jej czasowego lub całkowitego wyłączenia, bez wcześniejszego uprzedzenia Użytkownika oraz bez udzielenia Użytkownikowi związanej z tym rekompensaty.
 5. Na życzenie Użytkownika jego konto może zostać zamknięte a dane usunięte. Konto to może być również zamknięte przez Labtronik w przypadku wykrycia wrogich działań Użytkownika, mających zakłócić działanie ePlatformy lub treści w nim umieszczone będą naruszały prawa osób trzecich lub będą zwierały inne treści niedozwolone.
 6. Użytkownik zamieszcza w serwisie swoje dane dobrowolnie i w każdej chwili ma do nich wgląd oraz możliwość modyfikacji oraz usunięcia.

§ 3.
Ochrona danych

 1. Labtronik nie będzie sprzedawać, wydzierżawiać ani udostępniać osobom trzecim informacji o użytkownikach w sposób niezgodny z zasadami podanymi poniżej.
 2. Zgromadzone dane osobowe wykorzystawane są wyłącznie na potrzeby wystawiania faktur VAT oraz realizacji Usługi Serwisowej
 3. Użytkownik powinien upewnić się, że jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem (spyware, adware) oraz że posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe. Należy też pamiętać, że bez odpowiednich środków ostrożności (np. właściwa konfiguracja przeglądarki, aktualne oprogramowanie antywirusowe) istnieje ryzyko, że używane dane mogą być ujawnione osobom trzecim.

§ 4.
Dostawa urządzeń do serwisu

 1. Labtronik w ramach ePlatformy udostępnia możliwość odebrania od klienta oraz odsyłania do niego serwisowanych urządzeń (Usługa Transportowa), korzystając z wybranych przez siebie firm kurierskich (Przewoźników) a następnie obciążeniem kosztami przesyłki Użytkownika.
 2. Koszt Usługi Transportowej zgodny jest z aktualnym cennikiem i podawany jest tuż przed zleceniem przez Użytkownika Usługi Transportowej.
 3. Przed wysyłką urządzenia do serwisu Użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszelkich akcesoriów nie będących częścią wyposażenia kompletu sprzedażowego. Labtronik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub zagubienia tych przedmiotów podczas usługi serwisowej.
 4. Użytkownik zobowiązany jest również do wykonania kopii zapasowej danych urządzenia, w szczególności rejestru wykonanych zgrzewów. Labtronik nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych danych podczas usługi serwisowej.
 5. Miejscem wykonywania wszystkich usług serwisowych jest siedziba Labtronik. Odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie przesyłki na czas transportu ponosi strona nadająca przesyłkę.
 6. Labtronik nie bieże odpowiedzialności za sposób realizacji Usługi Transportowej przez Przewożnika a w szczególności: za nieterminową realizację usługi, opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, uszkodzenia przesyłki wskutek nieprawidłowego jej zabezpiecznia przez Użytkownika, zagubienia przesyłki i innych.
 7. Przed wydaniem przesyłki Przewoźnikowi, Użytkownik pownien upewnić się że Przewoźnik jest upoważniony do odbioru przesyłki, przesyłka jest prawidłowo zaadresowana, oznaczona naklejką "Ostrożnie Szkło" oraz zaznaczono jej ubezpieczenie w kwocie 2000zł, zgodnie z instrukcjami przedstawionymi Użytkownikowmi przed zatwierdzeniem Usługi Transportowej.
 8. Czas wykonania Usługi uzależniony jest od rodzaju uszkodzenia oraz dostępności części zamiennych niezbędnych do wykonania Usłgi Serwisowej.
 9. Korzystając z doręczenia produktu przez Przewoźnika, zaleca się sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności pracownika firmy kurierskiej w chwili jej dostarczenia oraz sporządzenie protokołu szkodowego w przypadku stwierdzenia niezgodności.Nastepnie należy poinformować Labtronik o zaistniałej sytuacji podając numer listu przewozowego jakiego dotyczy zdarzenie.
 10. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika uszkodzenia zewnętrznego przesyłki, Użytkownik ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki lub przyjąć ją na własną odpowiedzialność oraz sporządzić protokół szkodowy z przewoźnikiem. Użytkownik powinien zachować opakowanie zewnętrzne zabezpieczające przesyłkę podczas transportu oraz opsiać w protokole szkodowym jego stan.
 11. Po wykonaniu Usługi Użytkownik jest informowany o zakończeniu usługi serwisowej a sprzęt jest wysyłany na adres jaki został nadany bądź na adres wskazany w zgłoszeniu serwisowym.
 12. W przypadku odbioru sosbistego, po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia usługi serwisowej i powiadomieniu o niej Użytkownika, nieodebrany przez Użytkownika sprzęt uznaje się za porzucony.

§ 5.
Gwarancja

 1. Labtronik udziela 3 miesięcznej gwarancji na wykonane usługi po-/gwarancyjnej oraz na podzespoły wykorzystane w procesie naprawy. Gwarancji udzielanej przez Labtronik nie podlegają inne elementy składowe urządzenia. Okres gwarancji biegnie od daty wydania urządzenia z serwisu.
 2. W okresie gwarancji udzielanej przez Labtronik wszelkie usterki podlegające gwarancji będą usuwane przez Labtronik bezpłatnie. Koszt transportu sprzętu do Labtronik i z powrotem pokrywa Labtronik, pod warunkiem dokonania wysyłki zgodnie ze wskazaniami Labtronik.
 3. W przypadku wątpliwości Labtronik może zarzadać dokumentu uprawniającego Użytkownika do naprawy gwarancyjnej.
 4. Gwarancji udzielonej przez Labtronik nie podlegają usterki wynikające z normalnej eksploatacji i zużycia elementów roboczych urządzenia oraz powstałe w wyniku niezgodnej z przeznaczeniem jego eksploatacji. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu, działania siły wyższej,uszkodzeń powstałych na skutek działania wilgoci lub zalania, oraz wadliwego działania urządzeń dostarczających energię elektryczną do urządzenia.

§ 6.
Pliki Cookie

 1. Niniejszy Serwis do prawidłowego działania wymaga plików Cookie i takowe wykorzystuje.
 2. Pliki Cookie to pliki tekstowe zawierające niewielką ilość informacji, które podczas wizyty na witrynie internetowej pobierane są do komputera osobistego, na telefon komórkowy, tablet lub na inne urządzenie przenośne. Pliki cookie są nieodzowne do prawidłowego funkcjonowania witryny internetowej, ponieważ umożliwiają utrzymanie sesji zalogowania użytkownika, zachowanie produktów w koszyku zakupów, zachowanie ważnych treści podczas nawigacji między stronami Serwisu itp. Akceptując powyższy regulamin Użytkownik zgadza się na pliki Cookie.
Labtronik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w powyższym regulaminie. Korzystanie ze strony jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża na nie zgody, nie może korzystać z niniejszego Serwisu.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu: ePlatforma Labtronik


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady ochrony prywatności (tj. zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony) danych osobowych użytkowników („Użytkownicy”) serwisu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym : https://my.labtronik.com.pl/wp/ (dalej jako: „Serwis”), stanowiącego własność Firmy Zakład Elektroniki Cyfrowej Labtronik Tomasz Zajas z siedzibą w Krakowie. Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Tomasz Zajas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Elektroniki Cyfrowej Labtronik Tomasz Zajas wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Przemysłowa 13/3U 30-701 Kraków, NIP 679-259-25-67, REGON 356877925, adres poczty elektronicznej: biuro@labtronik.com.pl. tel. 12 269 07 37 - zwany dalej „Administratorem”.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Użytkownikami Serwisu są jego klienci, tj. osoby korzystające z usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, określonych w Regulaminie Serwisu („Regulamin”). Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.
 5. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z wymogami RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 ) oraz innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które uzupełniają i/lub wdrażają RODO, w tym przede wszystkim, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Serwis, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronach Serwisu ePlatforma.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Serwisie. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. Administrator gromadzi, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  1. w celu rejestracji i prowadzenia (w tym również obsługi technicznej) konta Użytkownika w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody (w tym również w przypadku usunięcia konta Użytkownika);
  2. w celu realizacji zamówień składanych w Serwisie oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji zamówienia oraz przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego;
  3. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie niezbędne jest do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest obrona interesów Administratora, przy czym dane osobowe przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń;
  4. w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innymi przepisami dotyczącymi podatków, przy czym dane osobowe przetwarzane będą przez okres pięciu lat kalendarzowych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym złożono zamówienie;
  5. w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, co stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie w celach wskazanych powyżej.
 4. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu:
  1. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
 5. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki podmioty te wykorzystują dane osobowe Użytkowników można znaleźć w ich politykach prywatności i plików cookies;
 6. W przypadku Klienta, który korzysta w Serwisie ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.
 7. Dodatkowo, Administrator może udostępnić dane osobowe Użytkowników podmiotom, które upoważnił lub którym powierzył przetwarzanie danych osobowych, tj.:
  1. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z prowadzona działalnością gospodarczą;
  2. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu;
  3. pracownikom i współpracownikom.
 8. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających z Serwisu : imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 9. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Serwisie. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu ePlatforma.
 10. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 11. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia przez Administratora usług za pośrednictwem Serwisu.

3. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Przetwarzamy dane przez czas niezbędny, aby osiągnąć cel przetwarzania. Po zakończeniu go, archiwizujemy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z uwagi na ustawowe okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych oraz okres przedawnienia roszczeń publicznoprawnych, dane osobowe usuwane są po upływie 10 lat licząc od końca roku, w którym zrealizowano cel przetwarzania danych.

4. DANE EKSPLOATACYJNE

 1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem z Serwisu (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Serwisu oraz w Regulaminie Serwisu ePlatforma danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

6. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Usługobiorca lub Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem osobiście, a także poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora : Zakład Elektroniki Cyfrowej Tomasz Zajas, ul. Przemysłowa 13/3U, 30-701 Kraków, adres poczty elektronicznej: biuro@labtronik.com.pl. tel. 12 269 07 37
 6. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Dane kontaktowe organu nadzorczego Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska Infolinia: 606-950-000 fax. 22 531 03 01 kancelaria@uodo.gov.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  2. Certyfikat SSL na stronach Serwisu, na których podawane są dane Klientów.
  3. Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Usługobiorcy.
  4. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

Strona główna